گروه‌ها و طرح‌هایی که دارای شخصیت حقوقی نیست اما ایده نوآورنه آنان به تشخیص شورای پذیرش و تایید شورای راهبردی مرکز نوآوری نیاز به ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای جهت اثبات و کار نمودن ایده‌های علمی و شکوفایی ایده نوآورانه خود هستند.