شیوه‌نامه مرکز نوآوری دانشگاه کوثر

   

فرم ها
          
1-  

  Word کاربرگ1: فرم ایده

 

 
2-  

 PDF  کاربرگ 1: فرم ایده

 

 
3-  

Word کاربرگ 2: فرم پذیرش اولیه

 

 
4-  

PDF  کاربرگ 2: فرم پذیرش اولیه

 

 
5-  

Word کاربرگ 3: امکان سنجی (با کمک مشاور و کارشناس)

 

 
6-  

PDF  کاربرگ 3: امکان سنجی (با کمک مشاور و کارشناس)

 

 
         
         
         

 

 
   
فلوچارت PDF
   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

نمایشگر یک مطلب