واحدهایی که با موفقیت سطوح قبل را گذارنده باشند، پس از ارزیابی های لازم مجاز به استقرار در مرکز و ادامه فعالیت در قالب شرکت به ثبت رسیده می باشند. بدین منظور واحد مورد ارزیابی علاوه بر کسب امتیاز لازم از مرحله ارزیابی می بایست ماهیت حقوقی در قالب یک شرکت به ثبت رسیده پیدا کرده باشد.