دارای یک ایده محوری است که متشکل از حداقل دو متخصص به تشخیص و تایید مدیر مرکز باشد که در قالب یک واحد وابسته به یک سازمان یا موسسه دولتی یا خصوصی برای دستیابی به فناوری پیشرفته و یا ارائه خدمات مبتنی بر دانش های نوین در راستای اهداف مرکز نوآوری فعالیت می کند. این واحدهای فناور باید دارای حمایت مالی از سازمان متبوع خود باشند. 

 

 

 

 

نمایشگر یک مطلب