• مسیول راه اندازی مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر