گروه ها و طرح هایی که دارای نمونه آزمایشی خدمات یا محصول نواورانه می باشند و طی یک دوره مشخصی خدمات مشاورهای، دوره های آموزشی لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، پرورش و تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل (ثبت شرکت) به آنها داده می شود.