• اسکان ، فضای کار اشتراکی
 • استفاده از اتاق جلسات 
 • خدمات آموزشی ، دوه ها و کارگاه ها آموزشی 
 • خدمات فنی تخصصی شامل خدمات آزمایشگاهی دانشگاه 
 • شرکت در رویدادها کارآفرینی و جشنواره های مرکز
 • خدمات کتابخانه و شبکه های اطلاع رسانی و علمی

  فرآیند پذیرش و استقرار در مرکز:

1-ارسال در خواست

 • تکمیل کاربرگ پذیرش متقاضی 
 • بررسی مقدماتی در خواست
 • اختصاص دو مشاور فنی و تجاری

 2- مصاحبه حضوری 

 • جلسه حضوری با صاحبان ایده پیش از آغاز همکاری 

3-برسی اولیه و طرح در شورای راهبردی مرکز 

 • ارائه طرح توسط متقاضی 
 • ارزیابی و جمع بندی 

4- بررسی نهایی طرح در شورای راهبردی مرکز 

 • ارزیابی نهایی طرح در جلسه شورای راهبردی

5- اعلام نتیجه پذیرش به متقاضی و ابلاغ مقررات 

 • اعلام نتیجه پذیرش به متقاضی و ابلاغ مقررات 
 • انعقاد قرارداد استقرار در مرکز 
 • تخصیص امکانات و خدمات عمومی و تخصصی

6- ورود به دوره پیش شتابدهی و شتابدهی

7- پایان 

 • گزارش نهایی 
 • تسویه