شرکت های بند 6-3 (درشیوه نامه مرکز نوآوری دانشگاه کوثر )که موفق شوند از طریق مراجع ذیصلاح مجوز دانش بنیان را بابت محصول یا خدمات نوآورانه خود دریافت کنند.