نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان مرکز نوآوری

کارشناسان مرکز نوآوری


  

 

 

کارشناسان مرکز نوآوری

 

نام ونام خانوادگی : مهتاب هوشمند

پست الکترونیکی:

Email:innovation@kub.ac.ir
شماره داخلی:  0583-2262458

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : ---
پست الکترونیکی: Email:innovation@kub.ac.ir 
شماره داخلی: ---