نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط اولیه پذیرش گروه نوآور یا واحد فناور

شرایط اولیه پذیرش گروه نوآور یا واحد فناور


شرایط اولیه پذیرش در مرکز نوآوری به شرح ذیل است:

-1 -دارای بودن ایده محوری نوآورنه: ایده نوآورانه محصول یا خدماتی مبتنی بر نوآوری است که طی یک مدت استقرار در مرکز نوآوری ایجاد و توسعه مییابد.

 

-2 -داشتن طرح کسب وکار(Plan Business )برای ایده محوری: این طرح، عالوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمیفنی ایده نوآورانه، اقتصادی بودن سرمایه گذاری بر روی آن و میزان نیاز جامعه به اجرای این ایده را توجیه میکند.

 

-3 -وجود گروه مشخص کاری: اعضای اصلی گروه کاری باید مشخص باشد و دارای سوابق کافی در راستای ایده نواورانه باشند. همچنین وجود حداقل دو دانشجو یا دانش آموخته کارشناسی یا یک دانشجو یا دانش آموخته تحصیالت تکمیلی در گروه کاری با رشته تحصیلی مرتبط به ایده محوری ضروری است.

تبصره 1 :الزم به ذکر است مدیر مرکز نوآوری میتواند اعضای جدیدی را با توجه به مهارتها و توانمندی های مرتبط به گروه نوآور جهت همکاری با ایشان معرفی نماید.

تبصره 2 :وضعیت حقوقی: متقاضی میتواند یک شرکت ثبت شده با هسته اولیه )گروه نوآور( شرکتی باشد که در آینده نزدیک )کمتر از یک سال( به ثبت خواهد رسید.

تبصره 3 :محل اقامت: اقامتگاه قانونی شرکت یا محل سکونت کارشناسان گروه نوآور باید در محدوده استان خراسان شمالی باشد. اما ضرورتا نیاز نیست همه اعضاء اصلی ساکن قانونی استان خراسان شمالی باشند.

تبصره 4 :خدمت سربازی: مساله خدمت سربازی نباید مانعی برای اداره کسب و کار و فعالیت اعضای اصلی گروه کاری باشد